APK.GOLD
Tệp APK cho android
Thông tin ngắn
Thường là tệp apk Lazada - Shopping & Deals(Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ ) có xếp hạng 8.9 từ 10. Đây là xếp hạng tích lũy, hầu hết các ứng dụng tốt nhất trên cửa hàng Google Play được xếp hạng 8 từ 10. Tổng số đánh giá trong Cửa hàng Google Play 8822457. Tổng số đánh giá năm sao đã nhận được cho 6654565. Ứng dụng này đã được người dùng đánh giá không tốt 691780. Số lượng tải xuống gần như nằm trong phạm vị từ 100,000,000+ downloads trong cửa hàng Google Play Lazada - Shopping & Deals(Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ ), nằm trong danh mục Mua sắm, với thẻ shopping và được phát triển nhờ Lazada Mobile. Bạn có thể truy cập trang web của họ http://www.lazada.com hoặc gửi thử cho họ help@lazada.com. Lazada - Shopping & Deals(Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ ) có thể tải xuống trên thiết bị Android nhờ 4.0(Ice Cream Sandwich )+. Chúng tôi cung cấp chỉ tệp apk gốc. Nếu tài liệu nào trên trang web này vi phạm quyền lợi của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi . Bạn cũng có thể tải apk Google xuống và làm nó hoạt động nhờ trình giả lập Android như big nox app player, bluestacks и koplayer. Bạn cũng có thể tải apk Lazada - Shopping & Deals(Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ ) xuống và làm nó hoạt động trên trình giả lập Android như bluestacks или koplayer. Phiên bản Lazada - Shopping & Deals(Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ ) apk có trên trang web của chúng tôi: 6.72.1, 6.71.0, 6.70.0, 6.69.0, 6.68.0 và những người khác. Phiên bản cuối Lazada - Shopping & Deals(Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ ): 6.72.1 đã được tải lên 2021/30/04
Ảnh chụp màn hình cho Lazada - Shopping & Deals
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
 • Lazada - Mua sắm Ưu đãi Bộ
Mô tả cho Lazada - Shopping & Deals (từ google play)

Chào mừng bạn đến với ứng dụng di động Lazada mới! Tham gia cùng hơn 140 triệu người mua sắm trên Lazada khắp Đông Nam Á để có trải nghiệm mua sắm trực tuyến tốt nhất. Tải xuống và mua sắm ngay bây giờ để khám phá ưu đãi tốt nhất trực tuyến.✨ĐIỀU BẠN MUỐN HẸN HÒ LÀ Ở LAZADA! ✨
Lazada cho phép bạn tận hưởng tất cả những điều bạn muốn, từ những mặt hàng hàng đầu, ưu đãi và những điều bất ngờ khác một cách thuận tiện ngay tại nhà của bạn. Bạn có thể mua sắm trực tuyến từ nhiều loại sản phẩm và các mặt hàng tốt nhất mà bạn muốn. Từ những lựa chọn mới mẻ được cung cấp bởi LazMart, bao gồm đồ dùng thiết yếu hàng ngày, đồ công nghệ và đồ gia dụng để bạn thuận tiện. Tận hưởng những sản phẩm tốt nhất trực tuyến với những ưu đãi tốt nhất dành cho bạn! Nhận phiếu mua hàng, chiết khấu, Bán hàng nhanh và Ưu đãi Mega giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn để mua sắm và tiết kiệm. Bạn thậm chí có thể gặp may mắn với Giao hàng miễn phí khi bạn mua hàng vào những ngày lớn nhất mà nền tảng đã lên kế hoạch. Mua sắm ở bất cứ đâu và giao hàng tận tay cho bạn mà không cần phải lo lắng gì thông qua Lazada!QUYỀN LỢI ĐƠN HÀNG ĐẦU TIÊN
Nhận phiếu mua hàng độc quyền cho lần mua hàng đầu tiên của bạn. Nhận xu khi bạn đăng ký hàng ngày, nhận phiếu mua hàng từ Lazada và Người bán mỗi khi bạn sử dụng ứng dụng Lazada!

CỬA HÀNG THƯƠNG HIỆU CHÍNH THỨC ĐỘC QUYỀN
Mua sắm các sản phẩm có thương hiệu đi kèm với mối quan tâm về tính xác thực. Bây giờ mua sắm vô tư từ các Cửa hàng Thương hiệu Chính thức trên LazMall đảm bảo sản phẩm chính hãng 100%. Tận hưởng hơn 10000 thương hiệu toàn cầu trong tầm tay bạn như Nike, adidas, Maybelline, L'Oréal, Unilever, Nestle, P&G, Herschel, Ray-Ban, Pampers, v.v.

KHUYẾN NGHỊ CÁ NHÂN
Mua sắm trở nên dễ dàng cho bạn với thuật toán đề xuất sản phẩm ưu việt của Lazada để đảm bảo các sản phẩm, ưu đãi và phiếu mua hàng được cá nhân hóa chỉ dành cho bạn

LIVESTREAMS
Không chắc chắn về những gì để mua trực tuyến? Bạn có thể xem các buổi phát trực tiếp hàng ngày từ LazLive và từ tính năng Người bán trong Nguồn cấp dữ liệu của chúng tôi để được giải trí và nhận thông báo về các sản phẩm mới nhất trực tuyến. Bạn cũng có thể nhận được các phiếu thưởng độc quyền khi xem các luồng này mà bạn cũng có thể sử dụng trên ứng dụng

BẢO ĐẢM NGƯỜI MUA
Xem đánh giá sản phẩm, xem xếp hạng người bán và 'TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI BÁN' trực tiếp! Bất mãn? Chỉ cần quay lại để được hoàn tiền đầy đủ thông qua các chính sách trả hàng đơn giản

THANH TOÁN AN TOÀN
Thanh toán an toàn thông qua nhiều tùy chọn thanh toán có sẵn. Thanh toán khi Giao hàng, Trả góp Lazada, LazWallet và các giao dịch ngân hàng an toàn đều được cung cấp bởi ứng dụng FLASH SALES & VOUCHERS của chúng tôi


Mua sắm nhiều hơn và tiết kiệm hơn với Bán hàng Flash của chúng tôi trong các khoảng thời gian giới hạn. Đổi mã khuyến mãi mới nhất, phiếu giảm giá Người bán, phiếu giảm giá ngân hàng và chiết khấu mỗi ngày để có giá tốt nhất.

DANH MỤC TỐT NHẤT
Tận hưởng mua sắm trực tuyến dễ dàng và giao hàng tận nhà từ rất nhiều sản phẩm trong lĩnh vực điện tử, thể thao, làm đẹp, kỹ thuật số, cửa hàng tạp hóa, đồ chơi, ô tô & xe máy, giày dép, nước hoa, sức khỏe, thời trang nam và nữ,

v.v. Indonesia: Marketeers 2017 - Thương hiệu WOW Tốt nhất cho Thương mại Điện tử

Thái Lan: 2016-2017 Thương hiệu số 1 Thị trường Thái Lan - Mua sắm Trực tuyến

Singapore: Giải thưởng Sự lựa chọn của Người dân Châu Á 2015: 3 Nhà bán lẻ Điện tử hàng đầu tại Singapore

Philippines: Giải thưởng Thương hiệu Tin cậy Nhất 2014 - Vàng Các quốc gia tiêu chuẩn

được hỗ trợ
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam

* TUYÊN BỐ TỪ CHỐI *

Gần đây, chúng tôi đã được thông báo về một số trường hợp ứng dụng của chúng tôi được quảng cáo gian lận bởi một số nhà quảng cáo bên thứ ba, thường là dưới dạng chuyển hướng trang web, chứng từ giả mạo và trò chơi . Những loại quảng cáo này đang được quảng bá mà không có sự đồng ý của chúng tôi và chúng tôi nghiêm khắc lên án loại hành vi này.

Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào trong số này, vui lòng giúp chúng tôi và sao chép URL của trang được tìm thấy và báo cáo nó tới help@lazada.com với chủ đề AAV để chúng tôi có thể chấm dứt vấn đề này.

Lịch sử của các phiên bản Lazada - Shopping & Deals
Mới trong Lazada 6.72.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.71.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.70.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.69.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.68.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.67.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.66.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.65.2
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.64.100.6
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.64.2
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.63.2
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.62.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.60.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.59.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.58.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.57.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.56.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.55.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.54.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.53.3
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.53.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.52.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.50.2
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.50.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.49.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.48.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.47.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.46.100.2
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.46.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.45.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.44.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.43.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.43.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.42.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.41.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.40.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.39.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.38.2
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.38.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.37.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.36.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.32.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.31.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.30.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.30.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Truy cập Danh bạ điện thoại để chọn số điện thoại di động được chỉ định.
Mới trong Lazada 6.29.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn. Sửa
Mới trong Lazada 6.28.201.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.27.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã sửa một số lỗi và nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.26.101.1
giá tới 88% trong năm mới
Lắc điện thoại của bạn để giành được phiếu thưởng đặc biệt
Thanh toán gần như không có gì với Slash It! - nhờ bạn bè giúp bạn giảm giá
Mới trong Lazada 6.26.4
Giảm giá tới 88% cho Tết Nguyên Đán
Lắc điện thoại của bạn để giành được các phiếu mua hàng đặc biệt Không
phải trả gì với Slash It! - nhờ bạn bè giúp bạn giảm giá
Mới trong Lazada 6.26.2
Tết Nguyên đán lên tới 88%
Lắc điện thoại của bạn để giành được các phiếu thưởng đặc biệt Không
phải trả gì với Slash It! - nhờ bạn bè giúp bạn giảm giá
Mới trong Lazada 6.25.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã sửa một số lỗi và nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.25.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã sửa một số lỗi và nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.24.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã sửa một số lỗi và nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.24.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã sửa một số lỗi và nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.23.1
Giao hàng miễn phí tại một số thành phố được chọn
Mua sắm từ 55 triệu + Ưu đãi hấp dẫn
Lắc điện thoại của bạn để giành được các phiếu thưởng đặc biệt
Hầu như không phải trả gì với Slash It! - được bạn bè giúp đỡ để chém giá
Mới trong Lazada 6.22.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã sửa một số lỗi và nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.21.2
Thu thập phiếu thưởng và nhận xét - trên nguồn cấp dữ liệu của bạn
Trò chuyện với người bán - về trạng thái đơn hàng
của bạn Xem danh sách yêu thích của bạn - từ giỏ hàng
Mới trong Lazada 6.20.0
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã sửa một số lỗi và nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.19.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã sửa một số lỗi và nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.18.1
Mua sắm với Lễ hội mua sắm 99 của chúng tôi, với hơn 1000 thương hiệu, giảm giá tới 90%! Giảm giá cho các phiếu mua hàng, và các sản phẩm bán chạy của chúng tôi với giá tốt nhất. Hãy khám phá nó ngay bây giờ! Ngoài ra "Shakin 'deal" và "Slash it" đang chờ bạn chơi và giành được những ưu đãi miễn phí. Hãy là người đầu tiên xem trước 99 ưu đãi và tải trước vào giỏ hàng của bạn ngay bây giờ!
Mới trong Lazada 6.18.0
• Giới thiệu LazMall cho trải nghiệm mua sắm xác thực 100%
• Đã thêm tin nhắn văn bản đề xuất khi trò chuyện với người bán
Mới trong Lazada 6.17.2
• LazMall được giới thiệu cho trải nghiệm mua sắm xác thực 100%
• Đã thêm tin nhắn văn bản đề xuất khi trò chuyện với người bán
Mới trong Lazada 6.15.0
• LazMall được giới thiệu cho trải nghiệm mua sắm chân thực 100%
• Đã thêm tin nhắn văn bản gợi ý khi trò chuyện với người bán
Mới trong Lazada 6.14.0
Xóa các mục khỏi giỏ hàng của bạn - dễ dàng như vuốt sang trái.
Tiện lợi hơn khi thanh toán - Chọn sản phẩm bạn muốn mua từ giỏ hàng của mình khi thanh toán mà không cần phải xóa khỏi giỏ hàng.
Chúng tôi muốn nghe ý kiến ​​của bạn - hãy gửi cho chúng tôi phản hồi của bạn trực tiếp từ ứng dụng.
Mới trong Lazada 6.13.1
Cảm ơn bạn đã sử dụng LAZADA! Chúng tôi đã sửa một số lỗi và nâng cao hiệu suất của ứng dụng để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn. Giới thiệu LazMall | Thương hiệu dành riêng cho bạn - Tuyển chọn được tuyển chọn gồm các Thương hiệu Quốc tế và Địa phương hàng đầu, Thương hiệu Trực tuyến được xếp hạng hàng đầu và Nhà phân phối Thương hiệu được Ủy quyền. Tiện lợi hơn khi thanh toán - Chọn sản phẩm bạn muốn mua từ giỏ hàng của mình khi thanh toán mà không cần phải xóa khỏi giỏ hàng.
Mới trong Lazada 6.12.0
• Theo dõi các cửa hàng yêu thích của bạn để trở thành người đầu tiên biết về bán hàng và sản phẩm
• Nhắn tin ngay cho người bán và cửa hàng bằng tính năng 'Trò chuyện ngay' mới độc quyền trên ứng dụng
Mới trong Lazada 6.11.0
• Theo dõi các cửa hàng yêu thích của bạn để trở thành người đầu tiên biết về bán hàng và sản phẩm
• Nhắn tin ngay cho người bán và cửa hàng bằng 'Trò chuyện ngay' mới độc quyền trên ứng dụng
Mới trong Lazada 6.10.0
• Theo dõi các cửa hàng yêu thích của bạn để là người đầu tiên biết về bán hàng và sản phẩm
• Nhắn tin ngay cho người bán và cửa hàng bằng tính năng 'Trò chuyện ngay' mới độc quyền trên ứng dụng
Mới trong Lazada 6.8.0
• Theo dõi các cửa hàng yêu thích của bạn là người đầu tiên biết về bán hàng và sản phẩm
• Nhắn tin ngay cho người bán và cửa hàng bằng 'Trò chuyện ngay' mới độc quyền trên ứng dụng
Mới trong Lazada 6.7.4
• Luôn cập nhật các thay đổi về giá và tính khả dụng của các mục yêu thích trong Danh sách mong muốn của bạn!
• Không bao giờ băn khoăn về việc bạn đặt hàng với tính năng theo dõi giao hàng trong ứng dụng từng bước
• Theo dõi các cửa hàng yêu thích của bạn và không bao giờ bỏ lỡ các sản phẩm mới hoặc khuyến mãi độc quyền
Mới trong Lazada 6.7.3
• Cập nhật các thay đổi về giá và tính khả dụng của các mục yêu thích trong Danh sách mong muốn của bạn!
• Không bao giờ băn khoăn về việc bạn đặt hàng với tính năng theo dõi giao hàng trong ứng dụng từng bước
• Theo dõi các cửa hàng yêu thích của bạn và không bao giờ bỏ lỡ các sản phẩm mới hoặc khuyến mãi độc quyền
Mới trong Lazada 6.7.2
• Luôn cập nhật các thay đổi về giá và tính khả dụng của các mục yêu thích trong Danh sách mong muốn của bạn!

• Không bao giờ băn khoăn về việc bạn đặt hàng với tính năng theo dõi phân phối trong ứng dụng từng bước

• Theo dõi các cửa hàng yêu thích của bạn và không bao giờ bỏ lỡ các sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi độc quyền
Mới trong Lazada 6.6.0
• Luôn cập nhật các thay đổi về giá và tính khả dụng của các mục yêu thích trong Danh sách mong muốn của bạn!

• Đừng bao giờ băn khoăn về việc bạn đặt hàng với tính năng theo dõi giao hàng trong ứng dụng từng bước trên đường đi

• Theo dõi các cửa hàng yêu thích của bạn và không bao giờ bỏ lỡ các sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi độc quyền
Mới trong Lazada 6.4.0
Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.3.2
Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.3.1
Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.3.0
Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.2.3
Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.2.0
Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 6.1.0
Thiết kế hoàn toàn mới của ứng dụng Lazada với các tính năng mới bao gồm: - Các đề xuất được cá nhân hóa về danh mục, sản phẩm và thương hiệu, tất cả đều được điều chỉnh CHỈ CHO BẠN - Bán hàng chớp nhoáng với các ưu đãi mới được cập nhật thường xuyên trong ngày - Bộ lọc và đề xuất tìm kiếm mở rộng và được cải thiện để nhanh chóng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm
Mới trong Lazada 6.0.3
Thiết kế hoàn toàn mới của ứng dụng Lazada với các tính năng mới bao gồm: - Các đề xuất được cá nhân hóa về danh mục, sản phẩm và thương hiệu, tất cả đều được điều chỉnh CHỈ CHO BẠN - Bán hàng chớp nhoáng với các ưu đãi mới được cập nhật thường xuyên trong ngày - Bộ lọc và đề xuất tìm kiếm mở rộng và được cải thiện để nhanh chóng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm
Mới trong Lazada 5.22
Chương trình Giảm giá Out of This World của LAZADA diễn ra từ 11.11 đến 12.12!
Mới trong Lazada 5.20.3
Chương trình Giảm giá Out of This World của LAZADA diễn ra từ 11.11 đến 12.12!
Mới trong Lazada 5.20
Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 5.19
Chia sẻ đánh giá dễ dàng hơn! Giờ đây, bạn có thể viết đánh giá sản phẩm và người bán cho các sản phẩm đã mua trước đó của mình trên màn hình Đánh giá chuyên dụng của bạn Chúng tôi đã cải thiện trải nghiệm giỏ hàng cho danh sách sản phẩm kết hợp.
Mới trong Lazada 5.18
Chia sẻ đánh giá dễ dàng hơn! Giờ đây, bạn có thể viết đánh giá sản phẩm và người bán cho các sản phẩm đã mua trước đó của mình trên màn hình Đánh giá chuyên dụng của bạn Chúng tôi đã cải thiện trải nghiệm giỏ hàng cho danh sách sản phẩm kết hợp.
Mới trong Lazada 5.17.1
Chúng tôi đã đơn giản hóa menu chính của màn hình chính bằng cách loại bỏ sự lộn xộn, giờ đây tất cả ở một nơi trong “Ngăn điều hướng bên trái” và chỉ cần một lần nhấn!
Mới trong Lazada 5.16
Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 5.15
* Bây giờ bạn có thể trả lại hoặc hủy đơn đặt hàng của mình trực tiếp từ ứng dụng. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn và chuyển đến màn hình Đơn hàng của tôi để bắt đầu. * Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 5.14.1
* Bây giờ bạn có thể trả lại hoặc hủy đơn đặt hàng của mình trực tiếp từ ứng dụng. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn và chuyển đến màn hình Đơn hàng của tôi để bắt đầu. * Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 5.14
Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn.
Mới trong Lazada 5.13.1
5.12.1 * Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn. 5.12 * Chúng tôi đã sắp xếp hợp lý quy trình thanh toán của mình để mua một mặt hàng cần ít bước hơn. * Bạn muốn trả góp? Bây giờ bạn có thể xem sản phẩm nào hỗ trợ phương thức thanh toán này trên danh sách sản phẩm và trang chi tiết. * Chúng tôi đã cải thiện các đề xuất sản phẩm của mình để đề xuất các sản phẩm phù hợp hơn cho bạn.
Mới trong Lazada 5.12.1
5.12.1 * Sửa các lỗi và cải tiến hiệu suất để có trải nghiệm mua sắm thú vị hơn. 5.12 * Chúng tôi đã sắp xếp hợp lý quy trình thanh toán của mình để mua một mặt hàng cần ít bước hơn. * Bạn muốn trả góp? Bây giờ bạn có thể xem sản phẩm nào hỗ trợ phương thức thanh toán này trên danh sách sản phẩm và trang chi tiết. * Chúng tôi đã cải thiện các đề xuất sản phẩm của mình để đề xuất các sản phẩm phù hợp hơn cho bạn.
Mới trong Lazada 5.11.1
* Tìm kiếm trong danh mục từ màn hình chi tiết sản phẩm. * Chúng tôi đã thiết kế lại màn hình Đơn hàng của tôi để dễ sử dụng hơn. * Sản phẩm Taobao Collection hiện đã có mặt tại Malaysia. * Hủy tư cách thành viên chương trình khách hàng thân thiết LiveUp từ màn hình Đơn hàng của tôi (chỉ ở Singapore).
Please rate this app
Thông tin
Tệp Apk Lazada có vài phương án, xin vui lòng chọn một
Những phiên bản tệp APK khác Lazada dành cho Android
Những ứng dụng tốt nhất cho Android
Android phổ biến ứng dụng